Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Annopolu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez Centrum Kultury w Annopolu


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)− informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Annopolu, ul. Radomska 26,
23-235 Annopol, tel. 15 861 31 83, adres e-mail: ckannopol@o2.pl .

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania Centrum Kultury w Annopolu, a także przysługujących uprawnień,
mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@rodoconsulting.eu,
tel.: 501 470 633.

3. Administrator przetwarzał będzie Państwa dane osobowe w celach wynikających z zadań
publicznej instytucji kulturalnej i innych prawnych obowiązków oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa,
• podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające)

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Państwa
danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwa uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (na
zasadach określonych w art. 15 RODO),
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym, (na
zasadach określonych w art. 17 RODO),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na zasadach
określonych w art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia
przez Centrum Kultury w Annopolu.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną :

…..............................................................................................
(data, podpis potwierdzający zapoznanie się z powyższym )

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny